Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Společnosti DJM Invest, s.r.o.,

 se sídlem Krakovská 1307/22, Nové Město, 110 00 Praha 1,
 IČO: 05925517, spis. zn. C 272959 vedená u Městského soudu v Praze

 1. Kontaktní údaje prodávajícího
  1. Obchodní firma: DJM Invest, s.r.o.
  2. Sídlo: Krakovská 1307/22, 110 00 Praha 1 – Nové Město
  3. Identifikační číslo: 05925517
  4. Spisová značka: C 272959 vedená u Městského soudu v Praze
  5. Telefon: +420 603 300 115
  6. E-mail: info@barberland.cz 
  7. Adresa provozovny: Krakovská 1307/22, 110 00, Praha 1 - Nové Město

(dále jen „prodávající“)

 1. Základní ustanovení
  1. Prodávající vydává tyto obchodní podmínky, které upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
  2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webové stránce http://obchod.barberland.cz  (dále jen „internetový obchod“). 
  3. Ustanovení těchto obchodních podmínek se použijí v případě, kdy konkrétní smlouva uzavřená s kupujícím nestanoví jinak.
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uzavření kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
  3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
   1. informace o objednávaném zboží,
   2. informace o kupní ceně zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků,
   3. určení způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
   4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
  4. Kupující má možnost se registrovat na stránkách internetového obchodu, tj. vyplnit a odeslat registrační formulář, a zřídit si tak zákaznický účet, prostřednictvím kterého pak vytváří jednotlivé objednávky, aniž by musel znovu zadávat své údaje do systému.
  5. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  6. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet po delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
  8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  9. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ se zavazuje k zaplacení kupní ceny zboží a případně nákladů na dodání zboží.
  10. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
  11. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena v okamžiku doručení potvrzení objednávky kupujícímu. V případě že prodávající nemůže splnit některý z požadavků kupujícího uvedený v objednávce, zašle tuto informaci kupujícímu spolu s novou nabídkou. Kupní smlouva je uzavřena až přijetím, tj. potvrzením, této nabídky ze strany kupujícího.
  12. Kupní smlouva uzavíraná prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího je v souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku smlouvou uzavíranou distančním způsobem. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  13. Nebezpečí škody na dodaném zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.
 3. Cena a platební podmínky
  1. Ceny zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní internetového obchodu, a to včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. 
  2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží pro případy, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě doručování zboží mimo území České republiky budou náklady na dodání zboží mezi prodávajícím a kupujícím sjednány individuálně.
  3. Náklady spojené s balením a dodáním zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu spolu s kupní cenou zboží. Tyto náklady jsou uvedeny v internetovém obchodě, v objednávce a v potvrzení objednávky. 
  4. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží může kupující prodávajícímu uhradit následujícími způsoby:
   1. přes systém Google Pay
   2. bankovním převodem před odesláním zboží
   3. on-line platbou kartou
   4. přes systém PayPal
   5. on-line platbou přes platební bránu Comgate
   6. on-line bankovním převodem
   7. případně dalšími způsoby uvedenými v internetovém obchodě
  5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu slevu z kupní ceny. Neurčí-li prodávající jinak, nelze případné slevy z ceny zboží navzájem kombinovat. 
  7. Po zaplacení kupní ceny vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad, fakturu, kterou odešle kupujícímu e-mailem nebo přiloží k dodávanému zboží.
 4. Dodací podmínky
  1. Prodávající dodá kupujícímu zboží, jehož kupní cenu kupující řádně uhradil, do třiceti (30) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, nebude-li sjednána jiná dodací lhůta.
  2. Místo převzetí zboží a způsob dopravy zvolí kupující v objednávce zboží.
  3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 5. Práva z vadného plnění
  1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117, § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal
   1. má zboží vlastnosti, které si účastníci ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
   3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
   4. zboží vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.
  3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 
  4. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle.
  6. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil a co je obsahem reklamace a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 6. Odstoupení od smlouvy
  1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího, na adresu sídla prodávajícího či na e-mailovou adresu prodávajícího info@barberland.cz. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek.
  3. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je v takovém případě povinen vrátit prodávajícímu poskytnuté zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. 
  4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  6. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  10. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,
   1. jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
   2. které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
   3. které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   4. v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem „Podmínky ochrany osobních údajů“, dostupném na webových stránkách https://obchod.barberland.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. 
 8. Informace o ochraně spotřebitele
  1. Orgánem, věcně příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, která byla pověřena zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi prodávajícím (společností) a spotřebitelem ze smluv o dodávkách zboží a služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne jejich vydání do dne vydání nových obchodních podmínek či do odvolání. 
  2. Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se použije občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.).
  3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
  5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  6. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

V Praze dne 1.5.2023

DJM Invest, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

DJM Invest, s.r.o.
Krakovská 1307/22
110 00 Praha 1

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Označení vráceného zboží:

Číslo objednávky:

Datum objednání zboží: 

Datum doručení zboží: 

Jméno a příjmení spotřebitele: 

Adresa spotřebitele: 

Telefon:

E-mail:

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

Podpis spotřebitele: 

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum: